کانکس سردخانه تبیان راهبرد پارسی

کانکس سردخانه – تبیان راهبرد پارسی
سردخانه ثابت, سردخانه ثابت کانکسی

به طور کلی سردخونه ها را در دو گروه ثابت و متحرک تقسیم می کنند، برخی از این دستگاه های سرمایشی مجهز به پایه های قوی و قابل حمل هستند که این پایه ها از جنس تیر آهن در حد ۱۶ متر و پانل می باشد، این پایه ها به شکلی طراحی شده اند که امکان حمل از جایی به جای دیگر را دارند. در سردخانههای چند طبقهای ارتفاع 4/8 الی 5/4 متر است. در جدول (2) اعداد سطر نخست نشاندهندۀ رتبهبندی توالی همخوان پایانۀ هجای اول و آغازۀ هجای دوم، براساس اصل سلسلهمراتب رسایی است و ارقام سطر پایین، نشاندهندۀ حاصلجمع جبری رتبههای رسایی دو همخوان مجاور در مرز دو هجاست. است. در t.w نقطۀ بین t و w نشاندهندۀ مرز بین دو هجاست. بهمنظور تمایز بین این انسداد چاکنایی زیرساختی از روساختی، انسداد چاکنایی حاصل از فرایند درج، در درون پرانتز قرار گرفته است. از این تعداد 331 خوشه در مرز دو هجا و 205 خوشه در درون یک هجا میتواند واقع شود. با توجه به جدول (22)، در مرز هجای اول و دوم، تعداد 13 واژه با کاهش میزان رسایی روبهرو بودند و بنابراین قانون مجاورت هجا را رعایت کردهاند. هدف این پژوهش، بررسی واجآرایی کلمات سههجایی زبان فارسی است که با هجای آغازین(c)vcc شروع شدهاند؛ و تلاش شده است با بررسی واژههای سههجایی زبان فارسی، محدودیتهای حاکم بر واجآرایی در آنها با زنجیرۀ هجایی (c)vcc.cv(c)(c).cv(c)(c) مشخص شود که 9 ساخت هجایی را دربرمیگیرد.

سردخانه ثابت کانکسی

بدین منظور درمجموع 4075 واژۀ دوهجایی با ساختار هجایی (C)V.CVC(C)، استخراج و سپس نوع و مقولۀ واژگانی هر واژه و همچنین واجآرایی آن تعیین شد. هر کشور واردکننده سیستم خاص خود را وضع کرده است که محصولات تحت پوشش و حجم واردات منتفع از ترجیحات را شامل شود. در سردخانه کانکسی به جای این که از دیوارهای اتاق استفاده کنیم، از کانکس یا سازه های فلزی استفاده میکنیم، که برای نگهداری انواع گوشت، میوه، دارو و هر نوع ماده فاسد شدنی مورد استفاده قرار گرفته است. این سردخانه ها قابلیت نصب در فضای بسته و باز را دارند و قابلیت نگهداری محصوالت غذایی و دارویی را دارا می باشند.این سردخانه در دو نوع زیر صفر و باالی صفر و با استفاده از کندانسینگ یونیت بیتزر، کوپلند، زانوتی و یا دانفوس ساخته می شوند و مناسب برای نگهداری مواد غذایی و دارویی در حجم پایین می باشد. آنها در ادامه با توجه به واجآرایی هجای CVCC یازده دلیل واجشناختی ارائه میکنند و بدین ترتیب دو طبقه بودن واکههای زبان فارسی را تأیید میکنند. آنها با استفاده از واجآرایی زبان فارسی و ترتیب قرارگرفتن واکهها و همخوانها و آرایش آنها در هجای CVCC زبان فارسی نشان میدهند که آرایش همخوانها در خوشۀ پایانه با توجه به واکۀ هسته هجا متفاوت است. Th᠎is c on​tent has ᠎been gen erat᠎ed by GSA C ontent G ener ator DE MO.

بهطور خلاصه، اصل توالی رسایی درون یک هجا عمل میکند؛ اما در قانون مجاورت هجا میزان رسایی را بین دو هجا در نظر میگیرند. ترتیب قرارگرفتن واحدهای واجی در درون یک هجا و در مرز بین دو هجا بهترتیب از اصل توالی رسایی و قانون مجاورت هجا پیروی میکند. با توجه به جدول (2)، به نظر میرسد بهترین حالت موردی است که پایانۀ هجای اول رساترین و آغازۀ هجای بعدی کمرساترین واحد واجی است که در این صورت قانون مجاورت هجا در حد اعلا رعایت شده است. سطر دوم مجاورت پایانۀ هجای اول با درجۀ دوم و آغازۀ هجای بعدی با درجۀ دوم را نشان میدهد و به همین ترتیب ادامه مییابد. ، ثمره (1380: 109) و حقشناس (1380: 138) معتقد به ساخت سههجایی زبان فارسی هستند؛ ولی باطنی (1373) زبان فارسی را 6 هجایی میداند. ثمره (1378) در بحث مربوط به محدودیتهای حاکم بر خوشههای همخوانی بیان میکند شمار بالقوه خوشههای با دو همخوان با توجه به اینکه زبان فارسی 23 همخوان دارد، 529 مورد است. در هجاهای باز مانند CV در زبان فارسی ترجیح داده میشود که در هستۀ هجا بیشتر از واکههای ɑ/ وi و /u استفاده شود و واکههای کوتاه در مرحلۀ بعد قرار میگیرند.

2000) مطالعة خود را به ساخت درونی هجا محدود میکند. زمانی که احتیاج به ساخت یک سردخانه کوچک یا متوسط داریم، ولی قصد راه اندازی آن را در یک فضای بزرگ داریم، سردخانه متحرک گزینه ی بسیار مناسبی می باشد. هزینه تمام شده با توجه به قطعات و متریال استفاده شده مقرون به صرفه است و به علاوه زمان ساخت و تجهیز آن نیز بسیار کوتاهتر از سایر نمونه ها است. درب کانکس متناسب با نوع کانکس از جنس آلومینیوم یا ورق های پی وی سی می باشد. تعبیه ی این جنس از دیواره کمک شایانی در تقویت عایق بندی دستگاه کرده است . براى رسيدن به حداکثر زمان نگه دارى بافت هاى گياهى در دماى کم، تنفس هوازى بايد ادامه يابد تا عوامل محافظ طبيعى که مانع حمله موجودات ذره بينى هستند دست نخورده باقى بمانند و دما بايد به اندازه اى پايين باشد که واکنش هاى مهم فساد تا حدّ ممکن به کندى صورت پذيرد.

اگر از نوشتن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید اطلاعات بیشتری در مورد قیمت سردخانه ثابت لطفا از صفحه ما بخواهید.

درباره ی admin_asooweb

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.